CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, Almanya’da yeni kurulan koalisyon hükümetinin protokolüne ilişkin ayrıntıları paylaştı. Türk vatandaşlarını da çok yakından ilgilendiren maddelerin de yer aldığı yeni hükümetin protokolünde başlıklar aşağıdaki şekilde.

*

I. Koalisyon Anlaşmasının Temel Önermeleri

1) İklim krizi yaşamı derinden etkiliyor, özgürlükleri, refahı ve güvenliği tehdit ediyor. Bu nedenle bu konu en önemli önceliklerdendir.

2) Küreselleşen ve rekabetçi bir dünyada Almanya ekonomik gücünü yeniden belirlemeli ve gerekçelendirmelidir.

3) Demokratik değerleri öne çıkarmak, bunları ortaklarımızla savunmak büyük önem taşıyacaktır.

4) Dijitalleşme, ekonomiyi, çalışma yaşamını ve iletişimi temelden değiştirdi.

5) Alman toplumu bir yandan yaşlanırken, diğer yandan çeşitleniyor.

6) Değişim sonucunda ortaya çıkan çelişki ve sorunları azaltmak ve demokrasiye güveni yükseltmek gerekiyor.

*

II. Bu Bağlamda Atılacak Temel Adımlar

1) Devletin modernleştirilmesi, hızlı ve sonuç alıcı hale getirilmesi

2) Dijitalleşmenin hızlandırılması ve her alanda uygulanmasının sağlanması

3) Her türlü altyapının geliştirilerek vatandaşların yaşamlarının kolyalaştırılmasının sağlanması

4) Paris İklim Anlaşmasının hedeflerinin öncelikli olarak yerine getirilmesi

5) Yenilebilir enerjinin geliştirilmesi, fosil enerjilerin sonlandırılması, kömürden enerji üretiminin en geç 2030’da sona erdirilmesi

6) Kalifiye elemanların yurtdışından da gelebilmesi için göç hukukunun yeninden düzenlenmesi

7) İnsanca bir yaşam için asgari ücretin saat başına 12 € olması

İnsan onurunu zedelemesi nedenizyle “Sosyal Yardım” yerine “Bürgergeld” “Vatandaş Ödeneği”nin devreye konması

9) Açık toplumda farklılıkların birarada yaşamasının sağlanması, vatandaşlık hukukunun ele alınması

10) Demokrasiyi ayakta tutacak olan bireylerin sosyal angajmanlarının arttırılmasının desteklenmesi

11) AB’nin güçlü ve stratejik derinlikte geliştirilmesi, dünyadaki diğer demokratik ülkelerle ortaklıkların arttırılması

*

III. Göç ve Uyum Politikaları

*

A) Temel Yaklaşımlar ve Toplumsal katılım

1) Almanya bir göç ülkesi, göçmenler de Almanya’nın bir parçasıdır.

2) Göç ve Uyum Politikaları modern bir göç ülkesine uygun hale getirilecek, göç politikalarının gerçekçi ve geleceğe dönük planlanması sağlanacak. Cenevre Mülteci Anlaşması, Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu ve Avrupa Anlaşmaları bağlamında mültecilerin korunması ve göçün nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışılacak.

3) Göçmenlerin toplum ve devlet katmanlarında temsil ve katılımlarının arttıtılması için “Katılım Yasası” çıkarılacak ve “Katılım Konseyi” oluşturulacak.

4) Anayasanın 3. maddesine cinsel yönelim nedeniyle de ayrımcılığın yasaklanması ve “ırk” kavramının kaldırılması için girişim yapılacak.

5) Diğer ülkelerden gençlerin Almanya’da meslek ve üniversite eğitimi görmeleri desteklenecek.

6) Meslek eğitiminde göçmen kökenliler desteklenecek.

7) Vize işlemleri dijitaleştirilerek hızlandırılması sağlanacak. Çalışma amaçlı geleceklere daha hızlı vize verilmesine çalışılacak.

*

B ) Ayrımcılık ve Irkçılık / Demokrasi

8 ) Irkçılıkla mücadelede Ulusal Eylem Planı netleştirilecek. NSU cinayetlerinin tam olarak aydınlatılması çabası arttırılacak. Sağ terörle ilgili bir arşiv oluşturulacak. 11 Mart tarihi terör eylemlerinde katledilenler için anma günü olacak.

9) NSU cinayetleriyle ilgili bir Dokumentasyon Merkezi oluşturulacak.

10) Irkçılıkla mücadelede “Irkçılığa Karşı Ombusdman” kurumu, Romanlara yönelik ayrımcılıkla mücadele için “Ulusal Eşgüdüm Merkezi” oluşturulacak.

11) Bakanlık kapsamındaki “Ayrımcılığa Karşı Büro” bağımsızlaştırılacak, bütçesi arttırılacak. Ayrımcılığa karşı çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilecek, varolan ağlar geliştirilecek. “Ayrımcılığa Karşı Yasa”nın etkisi ele alınacak, boşluklar giderilecek, alanı genişletilecek.

12) Devlet kurumları ayrımcılıkla ilgili bir iç kontrolden geçirilerek, durumları ele alınacak.

13) Sivil toplumla birlikte demokrasiyi koruyacak ve geliştirecek bir “Demokrasi Teşvik Yasası” çıkarılacak.

14) Demokrasiyi Yaşatmak” adlı mali destek programı geliştirilecek ve sivil toplum kuruluşlarına verilen mali destekler arttırılacak.

15) “Başarılı insanlar insanları güçlendiriyor” adlı finansal destek programı sürdürülecek.

16) İşyeri kurmada verilen küçük kredilerde özellikle göçmenlere destek verilecek, varolan engeller kaldırılacak.

17) Müslümanların topluma kattığı çoğulculuk dile getirilecek, özellikle gençlik dernekleri desteklenecek. Müslüman kurum ve kuruluşlara karşı artan saldırılara karşı gerekli önlemler alınacak.

*

C) Vatandaşlık ve Oturma Yasası

18) Çağdaş bir Vatandaşlık Yasası yapılacak. Çoklu vatandaşlık kabul edilecek, Alman vatandaşlığına geçişler kolaylaştırılacak. Alman vatandaşlığına geçiş için gerekli süre 8 yıldan 5 yıla, topluma çabuk uyum sağlayanlara 6 yerine 3 yıla indirilecek. Almanya’da doğan çocukların ebeveynlerinden birisinin 5 yıldır yasal ikameti varsa (daha önce 8 yıldı) otomatik Alman vatandaşı olması sağlanacak. Gelecek kuşaklarda edinilen diğer ülke vatandaşlığının sürdürülmemesinin sağlanması incelenecek. İlk kuşakta Alman vatandaşlığına geçmedeki yeterli dil koşulu hafifletilecek, vatandaşlık için koşul olan “Alman toplumuna uyum” kavramı netleştirilecek. Vatandaşlığa geçme konusunda bir kampanya yapılacak.

19) Almanya’ya yeni gelenlere gelişlerinden itibaren Uyum Kursları verilmeye devam edilecek, bu kursların niteliği arttırılacak, özellikle çocuk ve gençlerin okul ve meslek eğitimi yapmaları sağlanacak.

20) Yeni gelenlere yönelik hizmet veren Danışma Merkezleri göçmen örgütlerinin de katılımıyla geliştirilecek, bu örgütlere mali destekler verilecek.

21) Süresiz Oturma İzni (Yerleşme İzni) almak için süre 5 yıldan 3 yıla indirilecek.

*

D) Mülteciler

22) Özellikle meslek eğitimi yapmakta olan oturma statüsü olmayan kişilere güvence verilecek.

23) Diğer ülkelerden gelmekte olan mültecilerle ilgili olarak yeni, pratik ve ilgili ülkelerle anlaşarak yeni düzenleme yapılacak. Bu düzenlemelerin insan haklarını dikkate almasına özen gösterilecek.

24) AB bağlamında yeni bir Mülteci Sisteminin kurulmasına çalışılacak. Avrupa’ya gelecek mültecilerin adil şekilde ülkeler arasında dağıtılması sağlanacak.

25) Mülteci başvurusu yapanların bu başvuruları içeriksel olarak kontrol edilecek. Üçüncü ülkelerle Mülteci Anlaşmaları hukuk devleti ilkeleri gözetilerek yapılacak.

26) Oturma izinleri olmayan, ancak sınırdışı da edilemeyen kişilerle ilgili yeni düzenlemeler yapılarak, uzun zaman yaşayanlara oturma izni verilmesi sağlanacak. Beş yıldan fazla yaşayan bu statüdeki kişilere oturma ve çalışma izni verilecek.

*

IV. Türkiye Politikaları

Türkiye, bizi kaygılandıran iç politikadaki gelişmelere ve dış politikadaki gerilimlere karşın AB’nin önemli bir komşusu ve NATO’nun bir müttefiğidir. Almanya’da yaşayan yüksek sayıdaki Türkler iki ülke arasında bir yakınlık oluştururken, bu insanlar Almanya toplumunun doğal olarak bir parçasıdır.

Demokrasi, hukuk devleti, insan, kadın ve azınlık hakları Türkiye’de yüksek oranda geriye gitmiş durumdadır. Bundan dolayı Türkiye ile varolan AB müzakerelerinde açılmış fasıllar kapanmayacak, yeni bir fasıl da açılmayacak. AB-Türkiye Diyalog Ajandasının (Gündeminin) içini doldurarak, sivil toplumla iletişim ve gençlik değişim programları arttırılacak.

*

Kenan Kolat

CHP Berlin Birliği Başkanı